Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Χρηματοδοτικό Εργαλείο: Erasmus+

SayIT

Προάγοντας επαγγελματικές ικανότητες στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων για επαγγελματίες στο χώρο της πληροφορικής.

Κωδικός Προγράμματος: 2020-1-PL01-KA202-081864
Περίοδος Υλοποίησης:01.10.2020 – 30.09.2022

Σχετικά με το Πρόγραμμα

Ο σκοπός του προγράμματος SayIT είναι η ενδυνάμωση βασικών ικανοτήτων στην αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση για επαγγελματίες στον χώρο της πληροφορικής μέσα από την ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων και καθιστώντας τους περισσότερο προσοντούχους και ανταγωνιστικούς σε επαγγελματικό επίπεδο. Το πρόγραμμα SayIT απευθύνεται αρχικά σε επαγγελματίες στον χώρο της πληροφορικής που εμποδίζονται στην επαγγελματική τους ανάπτυξη εξαιτίας της έλλειψης σχετικών κοινωνικών ικανοτήτων. Το πρόγραμμα απευθύνεται επίσης σε σχετικούς ενδιάμεσους φορείς που μπορούν να διαμορφώσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται στους επαγγελματίες του χώρου της πληροφορικής.

Πνευματικά Αποτελέσματα

Αποτελέσματα

Οι σκοποί του προγράμματος θα επιτευχθούν με την ανάπτυξη αποτελεσμάτων, όπως φαίνονται παρακάτω:

Θα αναπτυχούν δύο κύρια αποτελέσματα – γνωστά ως Πνευματικά Αποτελέσματα:

Curriculum κοινωνικών δεξιοτήτων για επαγγελματίες πληροφορικής.

Το curriculum SayIT, θα είναι μία πρόταση ολιστικής προσέγγισης προς την αναβάθμιση των επαγγελματιών πληροφορικής στον τομέα των κοινωνικών ικανοτήτων και θα αποτελεί ένα κείμενο αναφοράς για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισής τους στις κοινωνικές δεξιότητες. Θα χαρακτηρίζεται από ένα αρθρωτό πλαίσιο με βάση τις δεξιότητες που θα αποκτηθούν, διαιρεμένες σε εκπαιδευτικά αποτελέσματα.

Εφαρμογή για εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες.

Αυτό το παραδοτέο θα δημιουργηθεί με την μορφή μιας εφαρμογής για κινητά προκειμένου να διευκολύνει την εύκολη πρόσβαση στην εκπαίδευση και θα βασιστεί σε μία καινοτόμο τεχνολογία μάθησης με την χρήση οπτικών μυθιστορημάτων.