Przejdź do treści

Partnerstwo

Danmar Computers – Koordynator Projektu
jest prywatną firmą działającą w dziedzinie technologii informatycznych i zapewniającą szkolenia zawodowe w tej dziedzinie. Pracownicy firmy mają duże doświadczenie w tworzeniu nowoczesnych aplikacji internetowych i mobilnych, które są wykorzystywane do celów edukacyjnych. Posiadają oni również wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów europejskich, w ramach których pracownicy działu badań i rozwoju firmy prowadzą badania i przygotowują szkolenia dostosowane do potrzeb różnych uczniów. Danmar Computers ma doświadczenie w realizacji programów edukacyjnych Unii Europejskiej, m.in.: Progress, Leonardo da Vinci i Grundtvig, obecnie Erasmus+ oraz Horizon2020. W wielu z tych projektów Danmar był odpowiedzialny za projektowanie i koordynację strategii upowszechniania. Danmar Computers jest również twórcą i dostawcą AdminProject, internetowego systemu do zarządzania projektami europejskimi.
Wszystkie działania firmy opierają się na szerokiej i ugruntowanej sieci współpracy, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Na poziomie krajowym współpraca obejmuje instytucje szkoleniowe i doradcze, uniwersytety, szkoły, organizacje pozarządowe, a także firmy z sektora prywatnego. Na poziomie międzynarodowym współpraca obejmuje partnerów o różnym profilu, pochodzących z każdego kraju Unii Europejskiej. Misją Danmar Computers jest promowanie edukacji przez całe życie i zapewnienie wszystkim równego dostępu do edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Strona internetowa: www.danmar-computers.com.pl

assist Gesellschaft für Unternehmensberatung und Personalentwicklung mbH (assist GmbH)
Assist GmbH jest średniej wielkości spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Paderborn, w środkowych Niemczech. Firma oferuje szkolenia w zakresie umiejętności komunikacyjnych, międzykulturowych, przywódczych, jak również umiejętności trenerskich. Szczególną unikalną propozycją jest to, że assist GmbH jest w stanie zaoferować rozwój umiejętności w wielu różnych językach. Grupą docelową klientów, na której koncentruje się assist GmbH, są firmy z całej Europy, które chcą rozwijać umiejętności i kompetencje swoich członków zespołu. assist GmbH posiada doświadczenie w opracowywaniu materiałów szkoleniowych, a także w koordynacji, implementacji, zarządzaniu jakością i upowszechnianiu projektów UE, co jest ważnym czynnikiem w tego typu projektach. assust GmbH był zaangażowany jako partner w wielu projektach strategicznych Erasmus+.
assist GmbH angażuje się we wspieranie organizacji w rozwoju ich zespołu i liderów. Posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu ekspertów IT w zakresie komunikacji: m.in. prezentacji, facylitacji, zarządzania konfliktami. W związku z
tym assist GmbH posiada dużą wiedzę specjalistyczną w zakresie szkolenia pracowników IT w ramach głównych tematów komunikacji, w tym:
– Zasad komunikacji
– Budowania zaufania
– Empatycznego słuchania
– Skutecznego przekazywania oraz otrzymywania informacji zwrotnych
– Motywacji poprzez komunikację
– Powertalking
– Strategii oddziaływania
– Zarządzania konfliktami w miejscu pracy
– Negocjacji w miejscu pracy
– Konsultanta IT w roli trenera

Strona internetowa: www.international-hr.de/impressum/

Izba Przemysłowo-Handlowa w Heraklionie (HCCI)
Izba Przemysłowo-Handlowa w Heraklionie jest jedną z największych izb handlowych w Grecji i największą niezależną organizacją networkingową i wspierającą biznes na Krecie. Reprezentując interesy około 22000 członków ze wszystkich sektorów gospodarki, Izba Przemysłowo-Handlowa w Heraklionie oferuje swoim członkom szeroki zakres praktycznych i profesjonalnych usług doradczych. HCCI jest instytucją publiczną założoną w 1918 r., nie otrzymuje żadnych dotacji od żadnego organu rządowego i jest finansowana w całości ze składek i opłat członkowskich oraz z dotacji wspólnotowych. Zadaniem HCCI jest pełnienie roli doradcy i konsultanta publicznego w sprawach dotyczących handlu, przemysłu i innych kwestiach związanych z rozwojem gospodarczym. Wysoce priorytetowym celem Izby Handlowo-Przemysłowej w Heraklionie jest ciągłe doskonalenie usług świadczonych na rzecz jej członków, w celu wspierania ich dobrobytu gospodarczego.
HCCI jest członkiem następujących instytucji międzynarodowych:
Enterprise Europe Network
International Chamber of Commerce
Euro-Chambers – członek sieci Stowarzyszenia Europejskich Izb Handlowych i Przemysłowych
Insuleur – Sieć Wyspiarskich Izb Przemysłowo-Handlowych Unii Europejskiej
Arabsko-Helleckiej Izby Handlowo-Rozwojowej

Strona internetowa: www.ebeh.gr

SDRUDZENIE ZNAM I MOGA (KNOW AND CAN ASSOCIATION)
KNOW AND CAN ASSOCIATION jest organizacją pozarządową, założoną w 2007 roku w Sofii w Bułgarii. Pracuje nad krajowymi i europejskimi projektami, doradztwem zawodowym, rozwojem osobistym i zawodowym, szkoleniami w zakresie umiejętności miękkich i przedsiębiorczości, programami, kursami i działaniami w sferze nieformalnej i pozaformalnej edukacji i szkoleń.
Stowarzyszenie jest również członkiem IVETA – International Vocational Education and Training Association. Ta sieć współpracy obejmuje organizacje szkoleniowe w zakresie umiejętności zawodowych, firmy biznesowe i przemysłowe oraz inne osoby i grupy zainteresowane lub zaangażowane w kształcenie i szkolenie zawodowe na całym świecie. Jako członek IVETA, działalność KNOW AND CAN ASSOCIATION jest poświęcona rozwojowi i doskonaleniu wysokiej jakości kształcenia i szkolenia zawodowego na całym świecie.
KNOW AND CAN ASSOCIATION jest członkiem europejskiej grupy organizacji pozarządowych – L.E.M.O.N. – Learning Mobility Network, która jest federacją 15 europejskich organizacji pozarządowych z 13 różnych krajów, współpracujących ze sobą w celu dzielenia się i tworzenia wysokiej jakości projektów edukacyjnych, które umożliwiają młodym ludziom życie i pracę w całej Europie. Ta wyjątkowa sieć ma na celu łączenie europejskich projektów młodzieżowych – staży, praktyk wolontariackich, partnerstw edukacyjnych lub międzynarodowych programów wymiany – w celu zwiększenia dostępu do tych możliwości oraz poprawy różnorodności i jakości międzynarodowego zaangażowania młodzieży.

Strona internetowa: www.knowandcan.com/en/

MARKEUT SKILLS SOCIEDAD LIMITADA (MEUS)
MEUS jest prywatną organizacją z siedzibą w Walencji, w Hiszpanii, mającą na celu poprawę możliwości ludzi w ich środowisku, zarówno na poziomie zawodowym jak i prywatnym. W ten sposób skupia się na rozwoju umiejętności poszczególnych osób na każdym etapie ich życia, od szkoły po kształcenie dorosłych, a także na ustawicznym szkoleniu w trakcie życia zawodowego. Zgodnie z europejską strategią związaną z edukacją, MEUS pracuje nad rozwojem nowych materiałów szkoleniowych i metodologii dostosowanych do różnych celów i potrzeb rynku, co ma na celu poprawę integracji na rynku pracy, kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego. W szczególności pracuje nad wszystkimi niezbędnymi umiejętnościami miękkimi (komunikacja, praca zespołowa, rozwiązywanie problemów itd.), których potrzebują pracownicy we wszystkich dziedzinach (sztuczna inteligencja, IT, usługi, handel, handel detaliczny, zdrowie itd.). MEUS zachęca również do opracowywania nowych projektów biznesowych, oferując przedsiębiorcom ocenę i szkolenia, wspierając ich w kreatywności, innowacyjności i sukcesie w podejmowanych przez nich inicjatywach.
MEUS bada i promuje zrównoważone modele biznesowe, dążąc do wdrożenia najlepszych praktyk w zakresie CSR. MEUS silnie wspiera nowe i rozwijające się sektory gospodarki i jest uważny na zmiany społeczne, dlatego też szczególnie angażuje się w kwestie takie jak gospodarka ekologiczna (i umiejętności ekologiczne), gospodarka pomarańczowa (kultura), technologie informacyjno-komunikacyjne, dostosowanie do starzejącego się społeczeństwa i nowe cechy demograficzne generujące większy popyt na usługi osobiste, itp.

Strona internetowa: www.meuskills.eu

Mindshift Talent Advisory
Mindshift to start-up doradztwa personalnego, firma założona w 2016 r. w Lizbonie, koncentrująca się na rozwiązaniach cyfrowych. Mindshift działa zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, w następujących głównych obszarach działalności: #ścieżki podnoszenia kwalifikacji; #coaching, programy szkoleniowe i mentorskie dostosowane do potrzeb klienta; #centrum oceny kompetencji; #zarządzanie karierą zawodową i rozwój osobisty; #zainteresowanie, selekcja i zatrudniania młodych talentów; #programy dla stażystów; #przygotowanie pracowników do cyfrowej transformacji; # społeczne kampanie medialne.
Mindshift jest silnie zaangażowany w realizację zasad odpowiedzialności społecznej i Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030, zatrudniając zespół pracowników o różnym pochodzeniu i doświadczeniu zawodowym.

Strona internetowa: www.mindshift.pt

ATERMON B.V.
ATERMON to start-up koncentrujący się na inteligentnym wykorzystaniu technologii grywalizacji w edukacji i technologii Web 3.0 oraz narzędzi do wdrażania rozwiązań, które są w stanie dostarczyć pamiętliwe doświadczenia edukacyjnych o rzeczywistej wartości praktycznej. Misją ATERMON jest być w czołówce badań stosowanych w pojawiających się technologiach i narzędziach, wykorzystywanych obecnie w większości przez duże międzynarodowe korporacje do obsługi strategii zorientowanych wyłącznie na zysk, wykorzystujących możliwości personalizacji Web 2.0/3.0. Intencją jest wykorzystanie tej wiedzy do konceptualizacji rozwiązań z korzyścią dla właścicieli danych jako osób uczących się, a nie z korzyścią dla czysto zyskownych modeli biznesowych. ATERMON został włączony do ambitnego celu, aby etycznie służyć koncepcjom otwartej edukacji, kształcenia integracyjnego i spersonalizowanego uczenia się, ale w kontekście biznesowym i nie polegać wyłącznie na finansowaniu publicznym, które nakłada ograniczenia w zakresie jakości i elastyczności.
Obecne działania ATERMON koncentrują się na:
Konceptualizowaniu inteligentnych rozwiązań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w oparciu o modele i technologie grywalizacji.

  • Projektowaniu praktycznych zastosowań i narzędzi wspierających kształcenie i szkolenie zawodowe z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
  • Wdrażaniu rozwiązań w zakresie upowszechniania wiedzy w celu zapewnienia szerokiego dostępu do specjalistycznej wiedzy.
  • Wykorzystaniu mocy analizy uczenia się poprzez przetwarzanie doświadczeń edukacyjnych w celu dostarczenia zindywidualizowanych mechanizmów wspomagających.
  • Aktywnym badaniu nad xAPI, grami symulacyjnymi, botami czatowymi SI i hologramami.
  • Analizie wymagań dotyczących zarządzania własnością intelektualną w dziedzinie nauki i techniki oraz konceptualizacji rozwiązań służących poprawie wydajności w oparciu o rozproszone rejestry i tzw.blockchain.

Strona internetowa: www.atermon.nl/