Skip to content

Партньорството

Danmar Computers
Danmar Computers – координатор на проекта – е частна компания, работеща в областта на информационните технологии и предоставяща професионално обучение в тази област. Персоналът на компанията има богат опит в разработването на модерни онлайн и мобилни приложения, които се използват за образователни цели. Те имат и дългогодишен опит в изпълнението на европейски проекти, в рамките на които служителите в отдел за изследвания и развитие на компанията провеждат изследвания и подготвят обучения, съобразени с нуждите на различните обучаеми. Danmar Computers осъществява образователни програми на Европейския съюз, наред с други: Progress, старата програма Leonardo da Vinci и Grundtvig, в момента програма Еразъм+. В много от тези проекти Danmar беше отговорен за разработването и координирането на стратегиите за разпространение. Danmar Computers също е разработчик и доставчик на AdminProject, онлайн системата за управление на европейски проекти.
Всички дейности на компанията се основават на широка и добре изградена мрежа за сътрудничество, както на национално, така и на международно ниво. Националните мрежи включват институции за обучение и консултиране, университети, училища, неправителствени организации, както и компании от частния сектор. Международната мрежа включва партньори с различен профил, идващи от всички части на европейския съюз. Мисията на Danmar Computers е насърчаването на ученето през целия живот и осигуряване на равен достъп до образование за всички чрез използване на съвременни технологии.

Уебсайт: www.danmar-computers.com.pl

Assist Gesellschaft für Unternehmensberatung und Personalentwicklung mbH (assist GmbH)
Assist GmbH е средно частно дружество с ограничена отговорност със седалище в Падерборн, централна Германия. Компанията предлага обучения в областите на комуникативните, междукултурните и лидерските умения, както и уменията за обучителите. Assist GmbH може да предложи дейности за развитие на умения в широк спектър и на различни езици. Клиентската целева група на GmbH са компании от цяла Европа, които биха искали да развият уменията и компетентностите на членовете на своя екип. Аssist GmbH има опит в разработването на учебни материали, както и в координацията, изпълнението и управлението на качеството и разпространението на проекти на ЕС. Компанията е участвала като партньор в много стратегически проекти на програма Еразъм +.
Аssist GmbH участва в подпомагане на организации за развитието на техните членове и лидери. Компанията има дългогодишен опит в обучението на ИТ експерти на теми, свързани с комуникацията: комуникативни умения, презентационни умения и управление на конфликти.
Следователно Assist GmbH има голям опит в обучението по теми, свързани с комуникация на ИТ персонала, включително:
– Комуникационни принципи
– Изграждане на доверие – Слушане с емпатия
– Успено даване и получаване на обратна връзка
– Мотивация чрез комуникация
– Силата на думите
– Стратегии за влияние
– Управление на конфликти на работното място
– Преговори на работното място
– ИТ консултантът като обучител

уебсайт: www.international-hr.de/impressum/

assist Gesellschaft für Unternehmensberatung und Personalentwicklung mbH (assist GmbH)
A assist GmbH é uma empresa privada de média dimensão com sede em Paderborn, na Alemanha central. A oferta formativa da empresa, disponível em diversos idiomas, engloba competências de comunicação, competências interculturais e de liderança, assim como a formação de formadores. A assist GmbH trabalha com empresas de toda a Europa que pretendem desenvolver as competências das suas equipas e lideranças. A empresa tem também experiência na implementação de projetos europeus (desenvolvimento de materiais formativos, coordenação, gestão de qualidade e disseminação), tendo integrado diversos projetos Erasmus+.
A assist GmbH tem vários anos de experiência na formação de especialistas de TI, mas seguintes áreas: comunicação, facilitação e gestão de conflitos.
Consequentemente, a assist GmbH tem vasta experiência de formação em temas relevantes para profissionais de TI, incluindo:
– Princípios de comunicação
– Construção de confiança
– Escuta empática
– Dar e receber feedback construtivo
– Motivação pela comunicação
– Powertalking
– Estratégias de influência
– Gestão de conflitos em contexto de trabalho
– Negociação em contexto de trabalho
– O consultor de TI como formador

Website: www.international-hr.de/impressum/

Heraklion Chamber of Commerce and Industry (HCCI)
Търговско-промишлената камара на Ираклион е една от най-големите търговски камари в Гърция и най-голямата независима организация за мрежи и бизнес подкрепа в Крит. Представлявайки интересите на около 22000 членове от всички сектори на икономиката, Търговско-промишлената камара на Ираклион предлага на своите членове широка гама от практически и професионални консултантски услуги. HCCI е публичен орган, създаден през 1918 г., не получава субсидия от никой правителствен орган и се финансира изцяло от вноските и таксите на членовете си и от безвъзмездни средства от общността. Ролята на HCCI е да действа като съветник и консултант на държавното управление по въпроси, касаещи търговията, промишлеността и други въпроси, свързани с икономическото развитие. Приоритетна цел на Търговско-промишлената камара на Ираклион е непрекъснатото подобряване на услугите, които предоставя на своите членове, с цел подпомагане на тяхното икономическо благосъстояние.
HCCI е член на следните международни органи:
Enterprise Europe Network
Международна търговска камара
Euro-Chambers – член на мрежата на Асоциацията на европейските търговско-промишлени камари
Insuleur – Мрежа на островните търговско-промишлени камари на ЕС
Арабско-елинска камара за търговия и развитие

Уебсайт: www.ebeh.gr

This is box title
СДРУЖЕНИЕ “ЗНАМ И МОГА” е неправителствена организация, основана през 2007 г. в София, България. Сдружението работи по национални и европейски проекти, кариерно консултиране, личностно и професионално развитие, обучения за меки и предприемачески умения, програми, курсове и дейности в сферата на неформалното и информалното образование и обучение.
Сдружението е член и на IVETA – международна асоциация за професионално образование и обучение. Мрежата включва организации за обучение по професионални умения, бизнес и индустриални фирми, както и други хора и групи, които се интересуват или участват в професионалното образование и обучение от различни части на света. Като член на IVETA, дейностите на Сдружението са посветени на напредъка и усъвършенстването на висококачественото професионално образование и обучение по целия свят.
Сдружението е член на европейска група от неправителствени организации – L.E.M.O.N. – мрежа за учебна мобилност, в която участват 15 европейски НПО-та от 13 различни държави, които работят заедно, за да споделят и създават висококачествени образователни проекти, които дават възможност на младите хора да живеят и работят в цяла Европа. Тази уникална мрежа има за цел да обедини различни европейски младежки проекти – стажове, доброволчески дейности, партньорства за обучение или програми за международен обмен – с цел да увеличи достъпа до тези възможности и да допринесе за разнообразието и качеството на международната ангажираност на младите хора.

Уебсайт: www.knowandcan.com/en/

MARKEUT SKILLS SOCIEDAD LIMITADA (MEUS)
MEUS е частна организация със седалище във Валенсия, Испания, насочена към подобряване на уменията на хората, както на професионално, така и на личностно ниво. По този начин организацията се фокусира върху развитието на уменията на индивидите на всеки етап от живота му, от училищно образование до образование за възрастни, както и учене през целия живот в професионална среда. В съответствие с европейските стратегии за образованието, MEUS работи върху разработването на нови учебни материали и методологии, адаптирани към различни целеви и различни пазарни нужди, като по този начин допринася за интеграцията на пазара на труда, непрекъснатото обучение и подобрения в работата. Организацията обръща специално внимание на всички необходими меки умения (комуникация, работа в екип, решаване на проблеми и т.н.), от които се нуждаят работниците във всички области (в сферите изкуствен интелект, ИТ, ислуги, търговия, търговия на дребно, здраве и др.). Организацията също така насърчава разработването на нови бизнес проекти, предлагайки оценка и обучение на предприемачите, като ги подкрепя да бъдат креативни, иновативни и успешни в своите инициативи.
MEUS изследва и популяризира устойчиви бизнес модели, търсейки прилагането на най-добрите практики за кодекса за социално осигуряване. MEUS подкрепя новите и развиващите се сектори на икономиката и следи обществените промени. По тази причина организацията е особено ангажирана с въпроси като зелена икономика, култура, ИКТ, програми за застаряващото население и новите характеристики на населението, генериращи по-голямо търсене на различни услуги и др.

Уебсайт: www.meuskills.eu

Mindshift Talent Advisory
Mindshift е стартираща HR консултнтска фирма, създадена през 2016 г. в Лисабон, фокусирана върху дигиталните дейности. Mindshift работи, както на националния, така и на международния пазар в следните основни области на бизнеса: #начини за повишаване на квалификациите; #програми за коучинг, обучение и наставничество; #центрове за оценка на компетенциите; #управление на кариерата и личностно развитие; #привличане, подбор и включване на млади таланти; #стажантски програми; #подготовка на работната сила за дигитална трансформация; #кампании в социалните медии;
Mindshift е силно ангажиран с принципите на социална отговорност и Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., обединявайки екип от служители с различен личен и професионален опит.

Уебсайт: www.mindshift.pt

ATERMON B.V.
ATERMON е стартиращо предприятие, фокусирано върху иновативна организация на обучение, базирано на игри и Web 3.0, както и технологии и инструменти за внедряване на решения, които могат да съчетаят траен учебен опит с реална практическа стойност. Мисията на организацията е да бъде в челните редици на приложните изследвания в нововъзникващите технологии и инструменти, които понастоящем се използват в по-голямата си част от големи мултинационални компании за обслужване на стратегии ориентирани към печалба от възможностите за персонализация, задвижвани от Web 2.0 / 3.0. ATERMON е създадена с амбициозната цел да обслужва концепциите за отворено и приобщаващо образование и персонализирано обучение в бизнес контекст, което да не разчита само на публично финансиране, което налага ограничения по отношение на качеството и гъвкавостта.

Текущите дейности на ATERMON са фокусирани върху:

  • Концептуализиране на интелигентни решения за E&T, базирани на игрови модели и технологии.
  • Проектиране на практически приложения и инструменти в подкрепа на ИКТ.
  • Внедряване на решения за разпространение на знания за осигуряване на широко достъпност на специализираните знания.
  • Използване на силата на анализирането на обучение чрез обработка на учебния опит за предоставяне на персонализирани обучителни методи.
  • Активно проучване на xAPI, сериозни игри, AI чат ботове и холограми
  • Анализиране на изискванията за управление на ИС в E&T и концептуализиране на решения за подобряване на ефективността въз основа на блокчейн.

Уебсайт: www.atermon.nl/