Skip to content

Резултати

Учебна програма за меки умения за ИТ специалисти
Този продукт ще служи като насока за професионалните институции и заинтересовани страни в областта на меките умения. Целта му ще бъде да разработи учебната програма, която ще развива и надгражда меките умения за ИТ специалисти.
Учебният план на SayIT ще предложи цялостен подход към повишаване на квалификацията на ИТ специалисти в областта на меките умения и ще бъде документ, на базата на който ще бъде разработено обучение по меки умения за ИТ специалисти. Той ще съдържа обучителна рамка от компетенции, допълнена от предварително дефинирани резултати от обучението. Той ще обхване пет основни теми:
– Комуникационни умения
– Умения за решаване на проблеми
– Умения за работа в екип
– Организационни умения
– Междуличностни умения skills

Свалете учебната програма
Свалете резюмето на учебната програма

Мобилно приложение за обучители по меки умения

Вторият интелектуален продукт ще бъде иновативно приложение за обучение на ИТ специалисти, което ще им позволи да подобрят професионалната си квалификация в областта на меките умения. С използването на методологията за визуален разказ, то ще постави ИТ специалистите в симулирана среда, ще тества реакциите им и ще им предостави подходящи учебни ресурси.
Този продукт ще бъде направен под формата на мобилно приложение за улесняване достъпа до обучение и ще се основава на иновативна методология за обучение, нарчена визуален роман. Методологията на визуалния роман е вид игра, при която кадрите от историята (сториборда) са подготвени по начин, по който играчът взаимодейства със специфични ситуации и променя следващите етапи на историята въз основа на направения от него избор. Тъй като обучаемият може да се разконцентрира, ако дейностите са прекалено дълги, приложението за обучители по меки умения ще създава по-кратки истории. Освен това, приложението ще разработи механизми за изграждане на визуалния роман, базиран на различни кадри от сториборда. По този начин ще се представят пет меки умения (споменати също в продукт 1), всяко от които представено в пет разкадровки, които могат да дадат теоретична възможност за създаване на 3125 комбинации от това как може да бъде съставен визуален роман, обхващащ всичките пет меки умения.

Неосезаемите резултати ще включват засилено сътрудничество между различни организации, междукултурно обучение и общо повишаване на знанията сред участващите страни.

Отидете в раздела за публикации за промоционалните материали на SayIT.